การตั้งค่า Wi-Fi บน ZTE F688

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser แล้วกด Enter
  • Username = admin
  • Password = กรอกตามรูปในช่อง Default Router Password (ZTE แต่ละตัวไม่เหมือนกัน)
  • จากนั้นกดปุ่ม Login
 2. ไปที่ Local Network > WLAN
  • WLAN On/Off Configuration
  • WLAN (2.4GHz / 5GHz) : เลือก On เพื่อ เปิดสัญญาณ Wireless, เลือก Off เพื่อ ปิดสัญญาณ Wireless
  • ตั้งค่าเรียบร้อย กดปุ่ม Apply
 3. WLAN Global Configuration : 2.4GHz
  • Channel : ตั้งเป็น Automatic หากมีการปิด/เปิด ตัว Router จะเปลี่ยนเป็น Channel ที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น, หากต้องการตั้งเองให้เลือก Channel ที่ต้องการ
  • Mode : เลือก 802.11b/g/n ค่านี้จะถูกตั้งค่าให้รองรับกับทุกรูปแบบอยู่แล้ว
  • Band Width : เป็นการเพิ่มความกว้างของช่องสัญญาณ ซึ่งจะทำให้ความเร็ว Sync Speed เพิ่มขึ้น แต่อุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อต้องรองรับ 40MHz ถึงจะใช้งานได้
  • Transmitting Power : เป็นการปรับความแรงของการส่งสัญญาณ Wi-Fi ค่าเริ่มต้นเป็น 100% เต็ม
  • ตั้งค่าเรียบร้อย กดปุ่ม Apply
 4. WLAN Global Configuration : 5GHz
  • Channel : ตั้งเป็น Automatic หากมีการปิดเปิด ตัว Router จะเปลี่ยนเป็น Channel ที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น , หากต้องการตั้งเองให้เลือก Channel ที่ต้องการ
  • Mode : 802.11a/n/ac ค่านี้จะถูกตั้งค่าให้รองรับกับทุกรูปแบบอยู่แล้ว
  • Band Width : เป็นการเพิ่มความกว้างของช่องสัญญาณ ซึ่งจะทำให้ความเร็ว Sync Speed เพิ่มขึ้น
  • Transmitting Power : เป็นการปรับความแรงของการส่งสัญญาณ Wi-Fi ค่าเริ่มต้นเป็น 100% เต็ม
  • ตั้งค่าเรียบร้อย กดปุ่ม Apply
 5. WLAN SSID Configuration : SSID1 (2.4GHz) / SSID5 (5GHz)
  • On/Off : สำหรับเปิด / ปิด ชื่อสัญญาณนี้
  • SSID Name : สำหรับตั้งชื่อสัญญาณ Wireless
  • SSID Hide : สำหรับซ่อนชื่อสัญญาณนี้ , ถ้าเปิดจะต้องไปสร้างการเชื่อมต่อ Wireless เองที่อุปกรณ์ที่จะเข้ามาเชื่อมต่อ
  • Encryption Type : WPA/WPA2-PSK-TKIP-AES ค่าเริ่มต้นนี้เป็นการเข้ารหัสที่ปลอดภัยที่สุด สามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นๆ ได้ตามต้องการ
  • WPA Passphrase : ตั้งรหัสผ่าน 8 ตัวอักษรขึ้นไปไม่เกิน 32 ตัวอักษร, สามารถคลิกที่รูปดวงตา เพื่อดูรหัสผ่านได้
  • ตั้งค่าเรียบร้อย กดปุ่ม Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก