การตั้งค่า Wi-Fi บน HUAWEI HG8247W5

การ Log In เข้าหน้า Configuration

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter
 2. User Name = admin
 3. Password = ใส่ตามรูปในช่อง Default Password
 4. กดปุ่ม Log In

การตั้งค่าแบบง่าย

 1. ที่หน้าหลัก เลือก Wi-Fi Configuration
 2. ตั้งค่าดังนี้
  • Enable 2.4G Network : สำหรับ เปิด/ปิด สัญญาณ Wi-Fi 2.4G
  • Wi-Fi Name : ชื่อสัญญาณ Wi-Fi 2.4G (ตั้งค่าใหม่ได้)
  • Password : รหัสผ่าน Wi-Fi (จะต้องเป็น 8 ตัวอักษรขึ้นไปไม่เกิน 63 ตัวอักษร)
  • Enable 5G Network : สำหรับ เปิด/ปิด สัญญาณ Wi-Fi 5G
  • Wi-Fi Name ชื่อสัญญาณ Wi-Fi 5G (ตั้งค่าใหม่ได้)
  • รหัสผ่าน Wi-Fi (จะต้องเป็น 8 ตัวอักษรขึ้นไปไม่เกิน 63 ตัวอักษร)
  • ตั้งค่าเรียบร้อย กด Save

การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced configuration) : Wi-Fi 2.4G

 1. ไปที่ WLAN
 2. 2.4G Basic Network Settings
  • Enable WLAN : ทำเครื่องหมายถูกเพื่อเปิดใช้ Wi-Fi, เอาเครื่องหมายถูกออก เมื่อต้องการปิด W-Fi
  • SSID Name : ใส่ชื่อ Wi-Fi ที่ต้องการ (ตั้งแต่ 1 ตัวอักษรขึ้นไป ไม่เกิน 32 ตัวอักษร)
  • Enable SSID : เปิดการใช้งาน SSID นี้ ให้ทำเครื่องหมายถูกไว้
  • Number of Associated Devices : จำนวนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อได้
  • Broadcast SSID : ให้ทำเครื่องหมายถูกไว้,  หากต้องการซ่อนชื่อสัญญาณ ให้เอาเครื่องหมายถูกออก
  • Authentication Mode : ประเภทของรหัสผ่าน (ค่าเดิมคือ WPA / WPA2 PreSharedKey)
  • Encryption Mode : ประเภทของการเข้ารหัส (ค่าเดิมคือ TKIP&AES)
  • WPA PreSharedKey : ตั้งรหัสผ่านตามต้องการ (8-63 ตัว)
  • Enable WPS : เปิดใช้งานโหมด WPS ถ้าต้องการปิด ให้เอาเครื่องหมายถูกออก
  • ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกด Apply
 3. 2.4G Advanced Network Settings
  • TX Power : เป็นการปรับความแรงของการส่งสัญญาณ Wi-Fi ค่าเริ่มต้นเป็น 100% เต็ม
  • Channel : ตั้งเป็น Automatic หากมีการปิดเปิด ตัว Router จะเปลี่ยนเป็น Channel ที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น, หากต้องการตั้งเองให้เลือก Channel ที่ต้องการ
  • Channel Width : เป็นการเพิ่มความกว้างของช่องสัญญาณ ซึ่งจะทำให้ความเร็ว Sync Speed เพิ่มขึ้น แต่อุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อต้องรองรับ 40Mhz ถึงจะใช้งานได้
  • Mode : เลือก 802.11b/g/n ค่านี้จะถูกตั้งค่าให้รองรับกับทุกรูปแบบอยู่แล้ว
  • ตั้งค่าเรียบร้อย กด Apply

การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced configuration) : Wi-Fi 5G

 1. ไปที่ WLAN
 2. 5G Basic Network Settings
  • Enable WLAN : ทำเครื่องหมายถูกเพื่อเปิดใช้ Wi-Fi, เอาเครื่องหมายถูกออก เมื่อต้องการปิด W-Fi
  • SSID Name : ใส่ชื่อ Wi-Fi ที่ต้องการ (ตั้งแต่ 1 ตัวอักษรขึ้นไป ไม่เกิน 32 ตัวอักษร)
  • Enable SSID : เปิดการใช้งาน SSID นี้ ให้ทำเครื่องหมายถูกไว้
  • Number of Associated Devices : จำนวนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อได้
  • Broadcast SSID : ให้ทำเครื่องหมายถูกไว้,  หากต้องการซ่อนชื่อสัญญาณ ให้เอาเครื่องหมายถูกออก
  • Authentication Mode : ประเภทของรหัสผ่าน (ค่าเดิมคือ WPA / WPA2 PreSharedKey)
  • Encryption Mode : ประเภทของการเข้ารหัส (ค่าเดิมคือ TKIP&AES)
  • WPA PreSharedKey : ตั้งรหัสผ่านตามต้องการ (8-63 ตัว)
  • Enable WPS : เปิดใช้งานโหมด WPS ถ้าต้องการปิด ให้เอาเครื่องหมายถูกออก
  • ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกด Apply
 3. 5G Advanced Network Settings
  • TX Power : เป็นการปรับความแรงของการส่งสัญญาณ Wi-Fi ค่าเริ่มต้นเป็น 100% เต็ม
  • Channel : ตั้งเป็น Automatic หากมีการปิดเปิด ตัว Router จะเปลี่ยนเป็น Channel ที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น, หากต้องการตั้งเองให้เลือก Channel ที่ต้องการ
  • Channel Width : เป็นการเพิ่มความกว้างของช่องสัญญาณ ซึ่งจะทำให้ความเร็ว Sync Speed เพิ่มขึ้น
  • Mode : เลือก 802.11a/n/ac ค่านี้จะถูกตั้งค่าให้รองรับกับทุกรูปแบบอยู่แล้ว
  • ตั้งค่าเรียบร้อย กด Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก