แถบเมนูใน Aircard 4G MAX SURF 100Mbps

 1. Home
  • ด้านบนขวา จะแสดงสถานะ Network 3G หรือ 4G, ชื่อเครือข่าย, ระดับสัญญาน, การเชื่อมต่อข้อมูล, SMS, สถานะ SIMCARD ด้านซ้าย จะแสดงสถานะ การเชื่อมต่อ และปุ่ม Disconnect
 2. Information
  • Information --> Device Information <ข้อมูลทั่วไปของ อุปกรณ์>
  • Information --> Statistics ตรวจสอบการใช้งาน Data ทั้ง Upload และ Download
  • Information --> Data Limit Settings <การตั้งค่าเพื่อจำกัดการใช้งาน>
  • Information -- >Data Limit Settings สามารถตั้งค่าการจำกัดการใช้งานข้อมูลและให้เตือนได้ กรณีเลือกการจำกัดเป็นแบบ เวลา
  • Information --> Data Limit Settings สามารถตั้งค่าการจำกัดการใช้งานข้อมูลได้ กรณีเลือกการจำกัดเป็นแบบปริมาณข้อมูล สามารถเลือกหน่วยได้ในระดับ TB GB MB โดยสามารถตั้งการเตือนได้เป็น %
 3. SMS
  • SMS > Device SMS เป็นการส่ง SMS จากอุปกรณ์แอร์การ์ด กรณีต้องการสร้าง SMS ให้กด New สามารถส่งข้อความได้ไม่เกิน 765 ตัวอักษร
  • SMS > SIM SMS
  • SMS > SMS Settings
   • Validity = ตั้งค่ากำหนดช่วงเวลาที่ต้องการของข้อความที่ส่งออกไป
   • Center Number = หมายเลขศูนย์ข้อความ (ไม่ควรแก้ไข)
   • Delivery Report = Enable เพื่อแจ้งให้ทราบว่า SMS ที่ส่งไปถึงผู้รับหรือไม่
 4. Phonebook
  • Phonebook > All Contact <แสดงรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมด>
  • Phonebook > -Common -Family -Friend -Colleague สามารถสร้าง Contact แยกประเภทของผู้ติดต่อได้
 5. Settings
  • Settings > Network Settings > Dial-up Settings ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ในกรณีที่ยังใช้งาน Data อยู่ ต้องทำการ Disconnect ที่หน้า Home ก่อนจึงจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขค่านี้ได้
  • Settings > Network Settings > Network Selection ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ในกรณีที่ยังใช้งาน Data อยู่ ต้องทำการ Disconnect ที่หน้า Home ก่อนจึงจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขค่านี้ได้
  • Settings > Network Settings > APN ไม่สามารถแก้ไข APN ได้ แต่สามารถเพิ่มได้โดยการกด Add New
  • Settings > Network Settings > APN กด Add New
  • Settings > Device Settings > PIN Management
  • Settings > Device Settings > Update Management

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก