การตรวจสอบสถานะต่างๆ บน Software Truemove Wireless Configure

 1. หลังจาก Login เข้าระบบแล้ว จะปรากฏหน้าจอ Truemove Wireless Configure Main Page ขึ้นมา
 2. เมนูต่างๆ บน Truemove Wireless Configure มีดังนี้
  •  Dashboard : เป็นข้อมูลโดยรวมทั้งหมด
  •  Internet : ตรวจสอบเครือข่ายของสัญญาณ และ record ว่าใช้ data ไปจำนวนเท่าไหร่
  •  Network Setting : ตั้งค่า web manage (DHCP Setting) และดูว่าอุปกรณ์จับ 4G Pocket WiFi หรือ 4G CAR WiFi อยู่กี่อุปกรณ์ (Connected Device)
  •  PhoneBook : สมุดโทรศัพท์
  •  SMS : ตรวจสอบข้อความใน Inbox
  •  Wireless  : เปลี่ยน SSID, Password และ กำหนด MAC ID เพื่อบังคับใช้เฉพาะอุปกรณ์
  •  Router : เกี่ยวกับตัวอุปกรณ์ (4G Pocket WiFi หรือ 4G CAR WiFi)
 3. แถบเมนู Dashboard
 4. จะปรากฏรายละเอียดสถานะ (Status) ต่างๆ ขึ้นมา
 5. สัญลักษณ์แสดงสถานะการเชื่อมต่อ มีดังนี้
  •  จุดสีเขียว หมายถึง การเชื่อมต่อปกติ
  •  จุดสีแดง หมายถึง เชื่อมต่อไม่ได้
  •  สัญลักษณ์ลูกโลก -> ตัวอุปกรณ์ : หมายถึง สถานะเชื่อมต่อระหว่าง Internet และอุปกรณ์นั้นปกติ
  •  ตัวอุปกรณ์ -> สัญลักษณ์รูปพัด : หมายถึง สถานะเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ และ Wi-Fi นั้นปกติ
 6. เมนู Internet หัวข้อ Cellular Connection มีเมนูย่อยต่างๆ ดังนี้
  •  Signal Strength : ระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์ที่จับได้
  •  Cellular Data Connectivity : Enabled = เปิด / Disabled = ปิด
  •  Network Operator : เครือข่ายที่ใช้งาน ณ.ขณะนั้น
  •  Cellular Network Mode : โหมดเครือข่ายที่ใช้งาน
  •  PDP Information : Profile PDP (APN) ที่เลือกใช้งาน
  •  PDP Connection Status : สถานะการเชื่อมต่อ PDP = Connected (เชื่อมต่อ)
  •  IPv4 Address : ค่าที่อยู่ IPv4
  •  IPv6 Address : ค่าที่อยู่ IPv6
  •  Current Connection Time : ระยะการเชื่อมต่อปัจจุบัน (นับเฉพาะการเชื่อมต่อครั้งนี้)
  •  Current Connect Time : ระยะเวลาการเชื่อมต่อทั้งหมด (นับตั้งแต่การเชื่อมต่อครั้งแรกจนถึงตอนนี้)
 7. เมนู Router หัวข้อ Router Information  แสดงข้อมูลต่างๆ ของ Router
  •  Router LAN IP : เริ่มใช้งาน IP LAN
  •  IMEI : หมายเลข IMEI ของอุปกรณ์ที่ใช้งานนี้
  •  Router MAC : หมายเลข Wi-Fi Mac Address ของอุปกรณ์นี้
  •  Run Time : ตั้งแต่เปิดใช้งานมาครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน มีการใช้งานไปแล้วทั้งหมดกี่ชั่วโมง
  •  Battery Charging : สถานะการชาร์ตแบตเตอรี่
  •  Battery Electric Quantity : แสดงระดับแบตเตอรี่ที่คงเหลืออยู่
 8. เมนู Router หัวข้อ Software Information แสดงข้อมูลต่างๆ ของ Software
  •  Device Mode : โหมดของอุปกรณ์ (ปรากฏเป็นชื่อของอุปกรณ์ที่ใช้งาน) = 4G Pocket WiFi / 4G CAR WiFi / หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งาน
  •  Software Version : เวอร์ชั่นของซอฟท์แวร์
  •  Hardware Version : เวอร์ชั่นของฮาร์ดแวร์
 9. เมนู Auto APN List
  •  MCC : ค่า MCC
  •  MNC : ค่า MNC = RealMove = 00 / Real Future = 04
  •  Operator Name : ชื่อเครือข่ายผู้ให้บริการ
  •  APN : ชื่อ APN = internet
 10. เมนู Network Settings
  •  หัวข้อ Connected Devices : จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ แสดงตั้งแต่ 1-8
  •  หัวข้อ Wireless : การเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi : Enabled (เปิด) / Disabled (ปิด)
  •  หัวข้อ Wireless Settings :
      - Wireless Network : ชื่อเครือข่ายที่ตั้งไว้
      - Security Mode : โหมดรักษาความปลอดภัยที่ตั้งค่าไว้
  •  หัวข้อ Traffic Statistics : ปริมาณข้อมูลที่ใช้งาน หน่วยเป็น Byte (แสดงทั้งหมดนับตั้งแต่เปิดใช้งานครั้งแรก)
      - Sent Packets : ข้อมูลการส่ง
      - Received Packets : ข้อมูลการรับ
 11. ถ้าต้องการออกจากหน้านี้ให้กดปุ่ม Logout (มุมบนซ้ายมือ) เพื่อออกจากหน้าจอนี้
 12. จะกลับมาที่หน้าจอ Main Page อีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก