การใช้งาน SMS สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users)

การส่ง SMS [Send SMS]

 1. หน้าจอหลัก เลือก App Huawei HiLink
 2. รอการเชื่อมต่อสักครู่ จากนั้นเลือก SMS (สัญลักษณ์ซองจดหมาย)
 3. จะปรากฏหน้าจอ SMS ถ้าต้องการส่ง SMS เลือก New (เครื่องหมายบวก)
 4. หน้าจอ New Message [ข้อความใหม่] มีช่องใส่ข้อมูลดังนี้
  • Phone Number [หมายเลขโทรศัพท์] : หมายเลขปลายทางที่รับข้อความ
  • Content [เนื้อความ] : ข้อความที่ต้องการส่ง
 5. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แตะสัญลักษณ์เครื่องบินกระดาษ (มุมบนขวามือ) เพื่อส่งข้อความ
 6. จะปรากฏข้อความ Sending… [กำลังส่ง...]
 7. เมื่อส่งเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏข้อความ Successful : 1; failed : 0 หมายถึง ส่งสำเร็จ 1 ข้อความ ; ส่งไม่สำเร็จ 0 ข้อความ
 8. เครื่องหมายเลขปลายทาง จะได้รับข้อความที่ส่งมาเมื่อสักครู่

การรับ SMS [Receive SMS]

 1. หมายเลขต้นทาง ส่งข้อความไปยังหมายเลขปลายทาง
 2. ใน App Huawei HiLink จะมีข้อความแจ้งด้านบน Huawei Hilink New message [ข้อความใหม่] และในหน้า SMS จะปรากฏข้อความ / วัน-เดือน-เวลา / หมายเลขผู้ส่ง / ข้อความตัวอย่างขึ้นมา *ไฟที่ปุ่ม Power ของ 4G CAR WiFi จะเป็นสีม่วงกระพริบ ถ้ามีข้อความที่ยังไม่อ่านเข้ามา  หรือกล่องข้อความเต็ม*

การลบ SMS [Delete SMS]

 1. ในหน้าจอ SMS แตะ Delete มุมล่างซ้ายมือ
 2. ทำเครื่องหมายถูก กำกับหลังข้อความที่ต้องการลบ
 3. แตะ Delete (มุมล่างซ้ายมือ)
 4. จะปรากฏหน้าจอยืนยันการลบ แตะ OK เพื่อยืนยัน
 5. กลับมายังหน้าจอ SMS โดยข้อความที่ลบไปนั้นไม่ปรากฏแล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก