การใช้งาน SMS สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users)

การส่ง SMS [Send SMS]

 1. หน้าจอหลัก เลือก App Huawei HiLink
 2. รอการเชื่อมต่อสักครู่ จากนั้นเลือก SMS (สัญลักษณ์ซองจดหมาย)
 3. จะปรากฏหน้าจอ SMS ถ้าต้องการส่ง SMS เลือก New (เครื่องหมายบวก)
 4. หน้าจอ New Message [ข้อความใหม่] มีช่องใส่ข้อมูลดังนี้
  • Phone Number [หมายเลขโทรศัพท์] : หมายเลขปลายทางที่รับข้อความ
  • Content [เนื้อความ] : ข้อความที่ต้องการส่ง
 5. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แตะสัญลักษณ์เครื่องบินกระดาษ (มุมบนขวามือ) เพื่อส่งข้อความ
 6. จะปรากฏข้อความ Sending… [กำลังส่ง...]
 7. เมื่อส่งเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏข้อความ Successful : 1; failed : 0 หมายถึง ส่งสำเร็จ 1 ข้อความ ; ส่งไม่สำเร็จ 0 ข้อความ
 8. เครื่องหมายเลขปลายทาง จะได้รับข้อความที่ส่งมาเมื่อสักครู่

การรับ SMS [Receive SMS]

 1. หมายเลขต้นทาง ส่งข้อความไปยังหมายเลขปลายทาง
 2. ใน App Huawei HiLink จะมีข้อความแจ้งด้านบน Huawei Hilink New message [ข้อความใหม่] และในหน้า SMS จะปรากฏข้อความ / วัน-เดือน-เวลา / หมายเลขผู้ส่ง / ข้อความตัวอย่างขึ้นมา *ไฟที่ปุ่ม Power ของ 4G CAR WiFi จะเป็นสีม่วงกระพริบ ถ้ามีข้อความที่ยังไม่อ่านเข้ามา  หรือกล่องข้อความเต็ม*

การลบ SMS [Delete SMS]

 1. ในหน้าจอ SMS แตะ Delete มุมล่างซ้ายมือ
 2. ทำเครื่องหมายถูก กำกับหลังข้อความที่ต้องการลบ
 3. แตะ Delete (มุมล่างซ้ายมือ)
 4. จะปรากฏหน้าจอยืนยันการลบ แตะ OK เพื่อยืนยัน
 5. กลับมายังหน้าจอ SMS โดยข้อความที่ลบไปนั้นไม่ปรากฏแล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การ Update Firmware สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การแก้ปัญหาเชื่อมต่อ Internet ไม่ได้ สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การตั้งค่า APN สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การตั้งค่า Wi-Fi สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การตั้งค่า App Huawei HiLink สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users)