เอกสารที่ต้องใช้ในการย้ายค่ายมีอะไรบ้าง

ลูกค้าบุคคลธรรมดา

  • แบบคำขอบริการโอนย้าย กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ใช้บริการ
  • บัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
  • บัตรอื่นๆซึ่งมีภาพถ่ายออกให้โดยหน่วยงานราชการ หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
  • กรณีมอบอำนาจ ต้องมีใบมอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา

 

ลูกค้านิติบุคคล

  • แบบคำขอบริการโอนย้าย กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ใช้บริการ
  • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกไม่เกิน 3 เดือน พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ทุกหน้าพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม พร้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรณีมอบอำนาจ ต้องมีใบมอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก