การตั้งค่าใช้งาน Wi-Fi สำหรับ TRUE BEYOND 4G

  1. หน้าจอหลัก เลือก Settings <ตั้งค่า>
  2. เลือก Wi-Fi ทำการเปิดให้เป็น ON
  3. เลือก Wi-Fi Network ที่ต้องการ
  4. ใส่รหัสของ AP แล้วกด Connect <เชื่อมต่อ>
  5. เมื่อเชื่อมต่อ Network ได้แล้วจะขึ้นคำว่า Connected <เชื่อมต่อแล้ว> (แตะที่ Network ที่เชื่อมต่อได้แล้ว)
  6. จะแสดงข้อมูลของสัญญาณ Wi-Fi ที่เชื่อมต่ออยู่ หากต้องการลืมสัญญาณ Wi-Fi นี้ ให้แตะที่ Forget <ลืม> เพื่อลบ Network นี้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก