การตั้งค่าแชร์อินเตอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi บน Samsung Galaxy J7 Pro

 1. หน้าจอหลัก แตะขอบด้านล่าง แล้วลากขึ้นมาข้างบน
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก การเชื่อมต่อ (Connections)
 4. เลือก ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเตอร์เน็ต (Mobile hotspot and tethering)
 5. จากนั้นเลือก ฮอตสปอตมือถือ (Mobile hotspot)
 6. ตรวจสอบการตั้งค่าดังนี้
  • AndroidAP : ชื่อเครือข่ายที่แสดงเมื่อแชร์สัญญาณ สามารถแก้ไขได้
  • รหัสผ่าน : เป็นรหัสผ่านสำหรับการเชื่อมต่อ สามารถแก้ไขได้
 7. สังเกตด้านบน สถานะ ฮอตสปอตมือถือ ปิดอยู่
 8. แตะ ปุ่มเมนู เพื่อเปิดใช้งาน เมื่อเปิดแล้วปุ่มจะเป็นสีฟ้า และมีสัญลักษณ์การแชร์อินเตอร์เน็ตแสดงขึ้น
 9. เมื่อมีอุปกรณ์อื่นมาเชื่อมต่อฮอตสอตมือถือที่เปิดไว้ => ที่หัวข้ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (CONNECTED DEVICES) จะปรากฎชื่ออุปกรณ์ที่จับใช้สัญญาณขึ้นมา
 10. เมื่อเข้าหน้าจอการแจ้งเตือน (Notification) จะปรากฏสถานะว่ามีเชื่อมต่อแล้ว 1 อุปกรณ์แล้ว (1 device connected)
 11. ถ้าต้องการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของอุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อใช้งาน สามารถตรวจสอบได้โดยการแตะที่ชื่ออุปกรณ์นั้นๆ
 12. จะปรากฏข้อมูลรายละเอียดขึ้นมา
  • IP แอดเดรส (IP address)
  • MAC แอดเดรส (MAC address)
  • เวลาเชื่อมต่อ (Connection time)
  • ระยะเวลาการเชื่อมต่อ (Connection duration)
 13. ถ้าต้องการเพิ่มอุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อ ไปยังอุปกรณ์ที่อนุญาต ในกรณีที่ จำกัดการใช้งาน ให้สามารถใช้ได้เฉพาะอุปกรณ์ที่อนุญาต (Allowed devices) เท่านั้น => ให้แตะ สัญลักษณ์บวก (+) ด้านขวามือของอุปกรณ์นั้นๆ
 14. จะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมูลเพิ่มไปยังอุปกรณ์ที่อนุญาต (Add to Allowed devices)
  • ชื่ออุปกรณ์ (Device name) => สามารถเปลี่ยนชื่อได้ (แต่ถ้าเปลี่ยนแล้วใช้งานไม่ได้ แนะนำให้ใช้ชื่อให้ตรงตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ)
  • MAC แอดเดรส (MAC address) => แสดงข้อมูลเท่านั้น
  • จากนั้น ถ้าต้องการเพิ่ม => แตะ เพิ่ม (ADD) มุมล่างขวามือ เพื่อเพิ่มอุปกรณ์นี้เข้าไป
 15. การตั้งค่าอื่นๆ เพิ่มเติม > แตะปุ่มเมนู
 16. จะปรากฏเมนูต่างๆ > เมนู 1 : แตะอุปกรณ์ที่อนุญาต (Allowed devices)
 17. จะปรากฏหน้าจออุปกรณ์ที่อนุญาต (ALLOWED DEVICES) => แตะ เพิ่ม (ADD) มุมบนขวามือ
 18. จะปรากฏหน้าจอเพิ่มไปยังอุปกรณ์ที่อนุญาต (Add to Allowed devices) :
  • ชื่ออุปกรณ์ (Device name) : กรอกชื่ออุปกรณ์ให้ตรงตามอุปกรณ์นั้นๆ
  • MAC แอดเดรส (MAC address) : กรอกข้อมูล MAC แอดเดรส หรือ Wi-Fi MAC ของอุปกรณ์นั้นๆ
  • จากนั้น แตะ เพิ่ม (ADD) ด้านล่างขวามือ => จะปรากฏชื่ออุปกรณ์ในรายการ และสามารถสั่งเปิดใช้งานได้เลย
 19. เมนู 2 : แตะ กำหนดค่าฮฮตสปอตมือถือ (Configure Mobile hotspot) = จะเป็นการตั้งค่าแบบละเอียด
 20. จะปรากฎหน้าจอกำหนดค่าฮอตสปอตมือถือ (Configure Mobile hotspot) : 
  • ชื่อเครือข่าย (Network name)
  • ซ่อนอุปกรณ์ส่วนตัว (Hide my device)
  • ระบบป้องกัน (Security) = มี 2 ค่าคือ : 
  • เปิด (Open) = ไม่มีรหัสผ่าน
  • WPA2 PSK = มีรหัสผ่าน (ค่ามาตรฐานจะเลือกที่ค่านี้)
  • รหัสผ่าน (Password) : ถ้าเลือกระบบป้องกันเป็นเปิด จะไม่ปรากฏข้อนี้
  • แสดงการตั้งค่าขั้นสูง (Show advanced options) => เมื่อแตะแล้วจะปรากฎเมนูเพิ่ม : 
  • Broadcast channel = สามารถกำหนดช่องความถี่ได้ตั้งแต่ อัตโนมัติ (Auto), 1 – 11 เพื่อป้องกันปัญหาการชนกันของคลื่นสัญญาณที่ปล่อยออกไป (ค่ามาตรฐานคืออัตโนมัติ)
  • PMF : ค่ามาตรฐานเป็นปิด
 21. เมนู 3 : การตั้งค่าหมดเวลา (Timeout settings)
 22. จะปรากฏหน้าจอการตั้งค่าหมดเวลา (Timeout settings) = สำหรับปิดใช้งานฮอตสปอตมือถือโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่มีการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ มีตัวเลือกดังนี้ : 
  • ไม่มีการหมดเวลา (Never timeout)
  • 5 นาที / 10 นาที / 20 นาที (ค่ามาตรฐานเลือกที่ค่านี้) / 30 นาที และ 60 นาที

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก