การตั้งค่า APN Internet และ MMS บน Samsung Galaxy S9+

 1. ​หน้าจอหลัก แตะขอบด้านล่างแล้วลากขึ้นมาข้างบน
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก การเชื่อมต่อ (Connections)
 4. เลือก เครือข่ายมือถือ (Mobile networks)
 5. เลือก ชื่อแอคเซสพอยท์ (Access Point Names)
 6. การตั้งค่าแบบอัตโนมัติ (Setup Automatically)
  • กรณีที่พบหน้าจอว่าง หรือมีข้อมูลไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง สามารถตั้งค่าอัตโนมัติได้โดย แตะ ปุ่มเมนู
  • จะปรากฏเมนูย่อย เลือก รีเซ็ทเป็นค่าเริ่มต้น (Reset to default)
  • จากนั้นข้อความสอบถามการรีเซ็ต เลือก รีเซ็ท (RESET) เพื่อยืนยัน
  • ระบบจะคืนค่าการตั้งค่า APN รอสักครู่
  • เมื่อดำเนินการเรียบร้อย จะมีชุด APN 3 ชุดขึ้นมาใหม่ คือ INTENRET / MMS / IMS
  • เลือกชุด APN ที่ใช้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โดยแตะที่ชื่อ TRUE-H INTERNET ให้มีวงกลมจุดสีฟ้าอยู่หน้าชื่อ
  • เมื่อดำเนินการแล้ว กรณีทีมีการเปิดใช้ข้อมูลมือถือ ที่เครื่องจะจับสัญญาณและแสดงโหมดเครือข่ายว่าจับสัญญาณอะไรอยู่ (ตัวอย่างในคู่มือ เครื่องจับสัญญาณ 4G และมีการรับ – ส่งข้อมูล)
 7. การตั้งค่าด้วยตัวเอง (Setup Manually) > ที่หน้าชื่อแอคเซสพอยท์ (Access Point Names) แตะ เพิ่ม (ADD) และทำการตั้งค่าชุด APN ดังนี้
 8. การตั้งค่า APN Internet
  • ชื่อ (Name) = TRUE-H INTERNET
  • APN = internet
  • ชื่อผู้ใช้ (Username) = true
  • รหัสผ่าน (Password) = true
  • ประเภทการยืนยัน (Authenication type) = PAP
  • ชนิด APN (APN type) = default,supl
  • โปรโตคอล APN (APN protocol) = IPv4/iPv6
  • แตะ บันทึก (Save)
  • แตะที่ชื่อ TRUE-H INTERNET ให้มีวงกลมจุดสีฟ้าอยู่หน้าชื่อ เพื่อที่จะใช้เป็นชุด APN สำหรับเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
 9. การตั้งค่า APN MMS
  • ชื่อ (Name) = TRUE-H MMS
  • APN = hmms
  • ชื่อผู้ใช้ (Username) = true
  • รหัสผ่าน (Password) = true
  • MMSC = http://mms.trueh.com:8002/
  • MMS พร็อกซี่ (Multimedia message proxy) = 010.004.007.039
  • พอร์ต MMS (Multimedia message port) = 8080
  • ประเภทการยืนยัน (Authenication type) = PAP
  • ชนิด APN (APN type) = mms
  • โปรโตคอล APN (APN protocol) = IPv4
  • แตะ บันทึก (Save)
 10. การตั้งค่า APN IMS
  • ชื่อ (Name) = TRUE-H MMS
  • APN = ims
  • ประเภทการยืนยัน (Authenication type) = PAP
  • ชนิด APN (APN type) = ims
  • โปรโตคอล APN (APN protocol) = IPv4/IPv6
  • แตะ บันทึก (Save)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก