การเปิด - ปิด Data บน True Super Talkie 4G

  1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
  2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือก การใช้ข้อมูล (Data usage)
  4. จะปรากฏหน้าการเลือกใช้ข้อมูลบน SIM Card หรือ Wi-Fi ทั้งนี้เลือก TRUE
  5. จะปรากฏหน้าการใช้ข้อมูล (Data usage) โดยสังเกตเมนู ข้อมูลมือถือ (Mobile data) จะเปิดใช้งานอยู่ และที่มุมบนขวามือหลังสัญลักษณ์แสดงความแรงของสัญญาณโทรศัพท์ จะมีลูกศรชี้ขึ้น - ลง = มีการเปิดใช้งานข้อมูลมือถืออยู่แล้ว
  6. การปิดข้อมูลมือถือ (Off Mobile data) : กดปิดเมนู ข้อมูลมือถือ (Mobile data) เพื่อปิดใช้งาน Data จาก SIM Card
  7. จะปรากฎหน้าจอ ปิดใช้งานข้อมูลมือถือหรือไม่? (Disable mobile data?) กด ตกลง (OK)
  8. จากนั้นที่ ข้อมูลมือถือ (Mobile data) : ปุ่มจะเลื่อนไปทางซ้าย = ปิด ที่มุมบนขวามือ หลังสัญลักษณ์แสดงความแรงของสัญญาณโทรศัพท์ จะไม่มีลูกศรชี้ขึ้น - ลง = ปิดใช้งานข้อมูลมือถือแล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก