วิธีตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ LAN ของกล่องรับสัญญาณ TrueID TV (HPH07)

  1. ขณะอยู่ที่หน้า Live TV ให้กดปุ่ม Home ที่รีโมทคอนโทรล
  2. ที่หน้า Home ให้ กดปุ่มทิศทางขึ้น 1 ครั้ง ตามด้วย กดปุ่มทิศทางขวา เพื่อเลื่อนไปยังเมนู การตั้งค่า (รูปเฟือง) หรือ กดเลขศูนย์ ค้างประมาณ 3 วินาที
  3. เลือกเมนู เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet) แล้วกดปุ่ม OK
  4. กดปุ่มทิศทางลง ไปยังหัวข้อ อีเทอร์เน็ต (Ethernet) หากมีการเชื่อมต่อสาย LAN กับ Router ไว้ จะพบข้อความว่า เชื่อมต่อแล้ว (Connected) พร้อมกับแสดง IP Address

Was this helpful?

Very bad Very Good

Related topics

วิธีแก้ไขปัญหาปิดกล่อง TrueID TV แล้วทีวีปิดตาม กล่องรับสัญญาณ TrueID TV (HPH07) วิธีการตรวจสอบและอัพเดทเฟิร์มแวร์ กล่องรับสัญญาณ TrueID TV (HPH07) วิธีการปิด - เปิด รีสตาร์ทและคืนค่าโรงงาน กล่องรับสัญญาณ TrueID TV (HPH07) การจัดการอุปกรณ์รับชม ของกล่องรับสัญญาณ TrueID TV (HPH07) วิธีใช้งานเมนูลัดบนรีโมทคอนโทรล กล่องรับสัญญาณ TrueID TV (HPH07)